Dnes oslavuje meniny Drahomír zajtra Bohuslav         Utorok, 16. júl 2024
 
.............................ŠKOLA MLADÝCH ROZHODCOV........................
 
KOORDINÁTOR: IVAN BÚRI
 
smr levice
 
Tak neváhaj a staň sa aj Ty futbalovým rozhodcom.
 
Kontakt:  Ivan Búri 0904 025 164
 

SME JEDEN TÍM, JEDNA VÁŠEŇ

 

 

 

 

                                             ŠKOLA MLADÝCH ROZHODCOV

                                         Projekt v rámci Konvencie rozhodovania

 

Cieľ

Pomôcť ObFZ 

- zefektívniť a urýchliť presadenie sa mladých, začínajúcich rozhodcov vo veku do 25 rokov do praxe,

- vyhľadávať talenty, ktoré sa môžu uplatniť aj vo vyšších súťažiach,

- motivovať takto aj prípadných ďalších záujemcov z radov mladých futbalistov a študujúcej mládeže.

 

Forma a obsah

V priebehu jedného roka organizovať pravidelne aspoň raz do mesiaca stretnutia pod vedením lektora, ktorým by mal byť bývalý alebo ešte aktívny rozhodca pôsobiaci vo vyšších súťažiach,

ktorý má skúsenosti z pedagogickej činnosti a z práce v rozhodcovskom hnutí. Účastníci školy

by na týchto stretnutiach (mali vždy trvať 2 až 3 hodiny) mali mať možnosť najmä

- diskutovať o problémoch z vlastnej rozhodcovskej praxe,

- preberať problémy aplikácie Pravidiel futbalu, prípadne iných predpisov platiacich v súťažiach,

- absolvovať prednášky, zamerané na problematiku manažovania stretnutia,

- nacvičovať spôsob pohybu, signalizáciu a riešenie konkrétnych situácií priamo na hracej ploche,

- postupne absolvovať doplňujúce prednášky z komunikácie, psychológie, zdravovedy, stravovania

   a športovej prípravy,

- sledovať naživo rozhodovanie rozhodcov vyšších súťaží a analyzovať ich kľúčové rozhodnutia,

- absolvovať ukážkovú tréningovú jednotku na zameranie dosiahnutia potrebnej úrovne fyzickej pripravenosti, čo by postupne malo viesť k pravidelnejšej tréningovej aktivite.

Jeden „školský rok" by mal trvať spravidla 12 mesiacov a mal by tvoriť uzavretý cyklus, zahrňujúci minimálne 8 školiacich podujatí, z toho aspoň 2 na ihrisku.

 

Účastníci

Výber účastníkov do školy vykonáva KR ObFZ. Ich účasť je dobrovoľná. Dodržanie vyššie uvedenej vekovej hranice nie je však nevyhnutnou podmienkou. Odporúča sa pracovať so skupinou od 5 do maximálne 15 ľudí. Účasť v projekte negarantuje účastníkovi  väčší počet nominácií na stretnutie,

ani automatický postup do vyšších súťaží po jeho skončení.

 

Podmienky a podpora KR ObFZ

Škola musí mať svojho vedúceho, ktorého menuje príslušná komisia rozhodcov ObFZ. Tento zodpovedá za vypracovanie plánu aktivít, včítane ich termínov a miesta, kontaktuje sa prípadne s ďalšími školiteľmi a aj s účastníkmi „Školy mladých rozhodcov" a vedie dokumentáciu o aktivitách, fotodokumentáciu  a evidenciu o dochádzke. KR ObFZ dá v prípade potreby k dispozícii laptop a projektor, pomôže so zabezpečením vhodnej miestnosti alebo ihriska, rovnako ako aj s ďalšími pomôckami pre vzdelávací proces. Komisia rozhodcov pravidelne kontroluje priebeh aktivít v škole

po všetkých stránkach a v konečnom dôsledku aj zodpovedá za realizáciu projektu.

Komisia rozhodcov pomáha mladým adeptom v rámci možnosti, aj prostredníctvom ich nasadzovania na stretnutia spolu so skúsenými rozhodcami, u ktorých je predpoklad, že im budú oporou a môžu

od nich získať poznatky, užitočné pre ich prax.

Po skončení jedného cyklu dostane účastník, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na aktivitách školy, symbolický diplom absolventa „Školy mladých rozhodcov".

 

Organizačná a finančná stránka projektu

Každá KR ObFZ, ktorá zamýšľa takýto projekt realizovať bude o tom informovať KR SFZ (sekretár) a manažéra Konvencie rozhodovania SFZ                   ( Jozef.Marko@futbalsfz.sk) ešte pred začiatkom školiaceho obdobia. Predloží k tomu meno, adresu a kontakt na vedúceho školy (e-mail, mob.telefón) spolu s krátkou charakteristikou jeho pôsobenia ako rozhodcu, dosiahnutého vzdelania a súčasných funkcionárskych aktivít vo futbale spolu s plánom konkrétnych aktivít (obsah, lektor, termín a miesto aktivity, viď príklad v ďalšej prílohe) a zoznamom záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť (meno, priezvisko, vek, koľko je rozhodcom).

Je na zváženie príslušnej KR ObFZ, či bude vyberať od účastníkov istý poplatok za celú účasť na tomto vzdelávacom projekte (napr.20,-€)  alebo postupne, za každú aktivitu (napr. 2 až 5,-€) na pokrytie potrebných nákladov, spojených s prenájmom miestností alebo ihriska, či poplatkom za externých lektorov. Očakáva sa, že vedúci školy alebo lektori z prostredia rozhodcov budú v prvej fáze vykonávať túto činnosť bez finančnej náhrady. Ak bude realizácia „Školy mladých rozhodcov" úspešná  môže KR ObFZ po predložení dokumentácie požiadať o príspevok z prostriedkov Konvencie rozhodovania po skončení celého cyklu,  z ktorého bude tiež možné poskytnúť odmenu vedúcemu školy.

 

Pozícia KR SFZ

Komisia rozhodcov SFZ bude prostredníctvom manažéra konvencie a svojho príslušného člena

z regiónu

- evidovať vzniknuté školy,

- poskytovať konzultácie a metodické usmernenie ku všetkým záležitostiam súvisiacimi s konkrétnym projektom,

- sledovať a hospitovať vybrané akcie,

- priebežne propagovať  úspešné aktivity,

- vyhodnocovať ukončené projekty spoločne s KR ObFZ a KR príslušného regionálneho FZ.

KR SFZ z prostriedkov Konvencie zabezpečí tlač a distribúciu absolventských diplomov pre ObFZ.

 

Komentár navrhovateľa

Tento materiál rozosielame Komisiám rozhodcom ObFZ, aby uvážili možnosť realizácie takéhoto projektu v podmienkach ich ObFZ.

V prípade záujmu budem spolupracovať v prípravnej fáze a pomáhať aj neskôr radami i metodickým materiálom.

 

 

 

V Leviciach  25.09.2016

                                                                      Jozef Marko

                                                     spolukoordinátor projetku ŠMR v Leviciach

 

Škola mladých rozhodcov (ŠMR) ObFZ Levice 2018/19, zoznam účastníkov

Koordinátor školy: Ivan Búri (aktívny rozhodca ZsFZ)

Zástupca koordinátora školy: Peter Havran (aktívny rozhodca ZsFZ)

 

·         Adam Barcík

·         Denis Gašpar

·         Kevin Kollár

·         Roman Krajčír

·         Richard Malý

·         Erik Štefanec

·         Patrik Pizúr

·         Tomáš Vinger

·         Jerguš Vinarčík

 

V Leviciach 5.10.2018                

                                                                           Ivan Búri

                                                            Koordinátor ŠMR ObFZ Levice

 

 

29. 12. 2018ŠMR 2018/19počet fotiek: 4
20. 12. 2015Stretnutie šmr levice SVK 21 - HOL 21počet fotiek: 5
10. 02. 2016Stretnutie ŠMR - sústredenie Budapesťpočet fotiek: 10
10. 02. 2016stretnutie ŠMR č. 6 v Leviciachpočet fotiek: 5

 

Tematický a termínový plán „Školy Mladých Rozhodcov" (ŠMR) KR ObFZ Levice na rok 2018/2019

 

05.10.2018 Dom športu, Levice

- úvodné stretnutie účastníkov školy, predstavenie projektu,

- povinnosti rozhodcu, príprava na stretnutie,

- Rozpis súťaže, Súťažný poriadok, správne vypĺňanie Zápisu o stretnutí

 

12.10.2018, štadión FK Slovan Levice

- skúšobné fyzické previerky FIFA test

- práca so zastávkou asistenta rozhodcu

 

16.11.2018, Dom športu, Levice

­- pravidlo 12

- analýza zápasov z vlastnej praxe

 

24.11.2018, MOL Aréna, Dunajská Streda

- účasť na majstrovskom zápase Fortuna ligy: Dunajská Streda – Trenčín

 

16.3.2019, štadión FK Slovan Levice

 - pohyb R na hracej ploche

práca s píšťalkou a udeľovanie osobných trestov
 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk