Dnes oslavuje meniny Etela zajtra Roman(a)         Štvrtok, 22. február 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.23  08. 02. 2024

R-237: ŠTK ObFZ Levice vyzýva kluby, aby žiadosti o zmenu hracieho dňa, ÚHČ alebo miesta stretnutia pre jarnú časť súťažného ročníka 2023/2024 oznámili prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF na Športovo-technickú komisiu ObFZ Levice do 21.februára 2024
R-238: VYŠKOVCE NAD IPĽOM-RYBNÍK (dospelí): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 16.kola dňa 09.03.2024 (sobota) o 14.30 hod. na základe dohody klubov
R-239: RYBNÍK (dospelí): ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 vždy v sobotu v ÚHČ VII.ligy-ObFZ Levice, výnimkou stretnutí:
27.kolo: Rybník-Hronské Kľačany dňa 26.05.2024 (nedeľa) o 14.00 hod.
28.kolo: Rybník-Nová Dedina dňa 01.06.2024 (sobota) o 14.30 hod.

 

R-240: TEKOVSKÉ LUŽANY (žiaci): ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 vždy v sobotu o 30 minút skôr ako ÚHČ IV.ligy-ObM žiaci U15-ObFZ Levice

 

DK  č.17  26. 11. 2023

Disciplinárne sankcie:

 

R-79    ŠK Nová Dedina VII. liga dos., - Pokuta 150 €, (71/1, 71/3a,b,g, 12/6, 58/2f,3),

 

Oznamy:

 

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl.17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

Disciplinárna komisia ObFZ ďakuje všetkým futbalovým klubom, hráčom, rozhodcom, divákom a funkcionárom za ich spoluprácu počas celého roku 2023. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2024.

 

R-80    ŠK Nová Dedina VII. liga dos., - DK berie na vedomie stanovisko klubu k R-78.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

 

 

KR  č.14  23. 01. 2024

 

 

KR oznamuje, že termín jarného doškoľovacieho seminára bude dňa 1.3.2024. Čas a miesto bude upresnené.

 

 

Podmienkou pre nominovanie R na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 je aj úspešné absolvovanie písomného testu.

                   

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk

 

                                                                                                      

 

                                                                                  Martin ŠTRBA

                                                                                   Predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.15  10. 11. 2023

Obsadenie R ObFZ LEVICE VII. liga – ObFZ Levice XIV. Kolo 12.11.2023 13:30 R: AR1: AR2: DZ: sobota Jur n/Hronom - Rybník Mészároš Lieskovský sobota Vyškovce n/ Ipľom - ...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.6  06. 07. 2023

Zasadnutie VV ObFZ Levice zo dňa 29.06.2023
1. Info predsedu z VV ZsFZ
- Postup rozhodcov a delegátov:
Rastislav Kubica postup do programu „Šanca"
Delegát Ing. Alojz Štrba postup do 4.ligy
- Region Cap
- Mládežnícke halové turnaje ZsFZ:
U-19 18.11.2023
U-15 25.11.2023
U-11 09.12.2023
U-13 16.12.2023
- Zmeny v súťažnom poriadku


2. Správu o činnosti jednotlivých odborných komisií predložili predsedovia DK, KR, ŠTK.

3. VV ObFZ Levice schvaľuje výsledky súťažného ročníka 2022/2023 

4. VV ObFZ Levice zamieta žiadosť TJ Lokomotíva Kozárovce o povolenie náhradnej hracej plochy na futbalovom štadióne Psiare, nakoľko je to v rozpore so Stanovami ObFZ Levice.

5. Predseda ŠTK informoval o počte prihlásených družstiev do súťažného ročníka 2023/2024.
7.liga 16 družstiev, kde je podmienečne zaradená Kalná nad Hronom
8.liga 13 družstiev
U15 - 15 družstiev
U11 - 21 družstiev

 

 


 

Odvolacia komisia  č.3  19. 01. 2024

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Levice

934 01 Levice - Ľ. Podjavorinskej 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    V Leviciach 18.01.2024

 

 

R O Z H O D N U T I E

     Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Levice, ako orgán príslušný na riešenie sporu s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle stanov ObFZ Levice prerokovala per rollam preskúmanie právoplatného rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Levice voči TJ Družstevník Hontianska Vrbica proti uzneseniu ObFZ LV-STK 2023/2024-189 a preskúmanie zamieta podľa čl. 53 ods.12 pís. d Stanov ObFZ Levice a zároveň svoje rozhodnutie odosiela na SFZ Bratislava - Tomášikova 30C

 

 

                                                                           Ing. Alojz ŠTRBA

                                                            predseda Odv.komisie ObFZ Levice

 

Sekretár  č.3  26. 06. 2023

Vážení kluboví ISSF manažéri, kolegyne a kolegovia z ObFZ a RFZ. V záujme dobrej spolupráce a informovanosti Vám opäť zasielam informáciu - usmernenie k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.


Medzinárodný transfer plnoletého hráča:

 

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatér", pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu;

2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný.

 

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom - ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf". Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 - 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program" FIFA. Na základe konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ a Oddelením pre riadenie súťaží, ako aj príslušným oddelením FIFA sú za profesionálne súťaže považované súťaže Fortuna liga a 2. liga, ostatné stupne súťaží sa považujú za amatérske, resp. napĺňajú charakter amatérskej súťaže. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu, aby sme nemuseli riešiť transfer dva alebo aj viackrát. Formulár vypisujte v počítači - nie rukou.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!

 

1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA. 2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom - FIFA RSTP, článok 19/2a.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklady totožnosti rodičov,

- doklad o bydlisku rodičov na Slovensku,

- pracovné povolenie rodičov,

- potvrdenie zamestnávateľa.

Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel - doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení - doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.

3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov - FIFA RSTP, článok 19/2b.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- dokumentácia o školskom vzdelávaní,

- potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti,

- dokumentácia o futbalovom vzdelávaní,

- súhlas rodičov.

Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní - potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie - minimálne týždenný mikrocyklus;

4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice - FIFA RSTP, článok 19/2c.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri",

- doklad totožnosti hráča, 

- rodný list hráča,

- doklad o trvalom bydlisku hráča,

- doklad o trvalom bydlisku rodičov.

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov - FIFA RSTP, čl. 19/2d.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný"),

- rodný list hráča,

- doklad totožnosti hráča,

- doklad o statuse utečenca - hráč,

- doklad o zverení do opatery inej osobe,

- súhlas opatrovníka s registráciou.

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka - postačuje jeho jednoduché prehlásenie.

6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi - FIFA RSTP, čl. 19/2a*.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklad o statuse utečenca - hráč, -

- doklad o statuse utečenca - rodič,

- doklad totožnosti rodič.

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia - postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.

7. Mladistvý hráč sa vracia - prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Slovensko.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri",

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklady totožnosti oboch rodičov,

- doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní - ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

 

     S pozdravom

                                         Milan Sládkovič, vedúci matriky SFZ

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk